• EN
  • down-arrow

    บริษัท เฮกซะ โคด้า จำกัด

    ผู้พัฒนาและให้บริการ"เนเบอร์"
    บริษัท เฮกซะ โคด้า จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม 2558 โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการเห็นปัญหาของการอยู่อาศัยในโครงการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรหรือโครงการคอนโดมิเนียม พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดมากในส่วนงานบริหารจัดการภายใน อาทิ การบริหารจัดการนิติบุคคล เป็นต้น ประกอบกับการที่มีการนำเอาซอฟต์แวร์เข้ามาใช้งานบริหารเพียงส่วนเดียวและไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนามาเพื่องานที่เฉพาะเจาะจงอย่างนิติบุคคล จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียทางธุรกิจที่จะพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ ในรูปแบบใหม่ทีสามารถให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้งานได้ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของโครงการ, ผู้บริหารทรัพย์สินหรือแม้แต่ผู้อยู่อาศัยได้ใช้งาน เพื่อช่วยใ่ห้ปัญหาในการบริหารจัดการลดลง สร้างมาตรฐานใหม่แห่งการอยู่อาศัยในชุมชน จึงรวมตัวและจัดตั้งบริษัท เฮกซะ โคด้า จำกัด เพื่อพัฒนาและให้บริการ “เนเบอร์” โดยเฉพาะ

    วิสัยทัศน์หลักของบริษัท คือ การสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ แก้ไขกระบวนการทำงานที่ยากลำบากให้เป็นงานที่ง่ายลดเวลาและงบประมาณ เพื่อเสริมสร้างสังคมที่น่าอยู่ โดยนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการของเราทุกคน